پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 100023 نام تور تور تفلیس گرجستان ویژه پاییز 98 تعداد شب 3 مقصد نهایی ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/11/01 شمسی : 1398/08/10
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
Eurasia()
هتل Eurasia
1,970,000
2,080,000
1,860,000
1,970,000
Polo()
هتل Polo
(BB)


2,120,000
2,310,000
1,950,000
2,120,000
Like()
هتل Like
2,120,000
2,310,000
1,950,000
2,120,000
Dalida()
هتل Dalida
2,120,000
2,310,000
1,950,000
2,120,000
Vedzisi()
هتل Vedzisi
2,170,000
3,420,000
1,990,000
2,440,000
Royal lux()
هتل Royal lux
2,280,000
2,570,000
1,990,000
2,250,000
Le grande()
هتل Le grande
2,280,000
2,570,000
1,990,000
2,250,000
Batoni()
هتل Batoni
2,280,000
2,570,000
1,990,000
2,250,000
Vedzisi Garden()
هتل Vedzisi Garden
2,370,000
2,740,000
1,990,000
2,330,000
satori()
هتل satori
2,370,000
2,740,000
1,990,000
2,330,000
Grand GMP()
هتل Grand GMP
2,390,000
2,780,000
1,990,000
2,330,000
Euro LUX()
هتل Euro LUX
2,390,000
2,780,000
1,990,000
2,330,000
Guru()
هتل Guru
2,430,000
2,860,000
1,990,000
2,330,000
GNG()
هتل GNG
2,540,000
3,080,000
1,990,000
2,410,000
Gremi()
هتل Gremi
2,540,000
3,080,000
1,990,000
2,410,000
Primavera()
هتل Primavera
2,560,000
3,120,000
1,990,000
2,370,000
Betlem()
هتل Betlem
2,560,000
3,120,000
1,990,000
2,370,000
Toscano()
هتل Toscano
2,560,000
3,120,000
1,990,000
2,370,000
Villa victoria()
هتل Villa victoria
2,580,000
3,160,000
1,990,000
2,440,000
casabella()
هتل casabella
2,580,000
3,160,000
1,990,000
2,440,000
L Plaza()
هتل L Plaza
(BB)


2,670,000
3,340,000
1,990,000
2,710,000
Patrioti()
هتل Patrioti
2,670,000
3,340,000
1,990,000
2,710,000
sport time()
هتل sport time
2,740,000
3,490,000
1,990,000
2,560,000
Colombi()
هتل Colombi
2,760,000
3,530,000
1,990,000
2,440,000
vilton()
هتل vilton
2,760,000
3,530,000
1,990,000
2,440,000
Fortune palaca()
هتل Fortune palaca
2,910,000
3,830,000
1,990,000
2,590,000
LM club()
هتل LM club
2,910,000
3,830,000
1,990,000
2,590,000
Green Queen()
هتل Green Queen
2,990,000
3,980,000
1,990,000
2,820,000
Redline()
هتل Redline
3,030,000
4,060,000
1,990,000
2,780,000
Timber()
هتل Timber
3,030,000
4,060,000
1,990,000
2,780,000
Ameri Plaza()
هتل Ameri Plaza
3,310,000
4,620,000
1,990,000
3,120,000
Ramada()
هتل Ramada
3,310,000
4,620,000
1,990,000
3,120,000
Cron palace()
هتل Cron palace
3,310,000
4,540,000
1,990,000
2,930,000
Aqua liberty()
هتل Aqua liberty
3,400,000
4,810,000
1,990,000
3,120,000
Astoria Tbilisi()
هتل Astoria Tbilisi
3,550,000
4,920,000
1,990,000
3,120,000
Cinty Center()
هتل Cinty Center
3,850,000
5,330,000
1,990,000
3,120,000
Holiday Inn()
هتل Holiday InnTOP
4,020,000
6,010,000
1,990,000
3,490,000
Biltmore()
هتل Biltmore
5,090,000
8,180,000
1,990,000
4,810,000
Radisson BLU()
هتل Radisson BLU
5,220,000
8,440,000
1,990,000
4,840,000
هتل قیمت به تومان

Eurasia () هتل Eurasia

دو تخته 1,970,000
یک تخته 2,080,000
کودک 6-2 1,860,000
کودک 12-6 1,970,000

Polo () هتل Polo(BB)

دو تخته 2,120,000
یک تخته 2,310,000
کودک 6-2 1,950,000
کودک 12-6 2,120,000

Like () هتل Like

دو تخته 2,120,000
یک تخته 2,310,000
کودک 6-2 1,950,000
کودک 12-6 2,120,000

Dalida () هتل Dalida

دو تخته 2,120,000
یک تخته 2,310,000
کودک 6-2 1,950,000
کودک 12-6 2,120,000

Vedzisi () هتل Vedzisi

دو تخته 2,170,000
یک تخته 3,420,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,440,000

Royal lux () هتل Royal lux

دو تخته 2,280,000
یک تخته 2,570,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,250,000

Le grande () هتل Le grande

دو تخته 2,280,000
یک تخته 2,570,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,250,000

Batoni () هتل Batoni

دو تخته 2,280,000
یک تخته 2,570,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,250,000

Vedzisi Garden () هتل Vedzisi Garden

دو تخته 2,370,000
یک تخته 2,740,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,330,000

satori () هتل satori

دو تخته 2,370,000
یک تخته 2,740,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,330,000

Grand GMP () هتل Grand GMP

دو تخته 2,390,000
یک تخته 2,780,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,330,000

Euro LUX () هتل Euro LUX

دو تخته 2,390,000
یک تخته 2,780,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,330,000

Guru () هتل Guru

دو تخته 2,430,000
یک تخته 2,860,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,330,000

GNG () هتل GNG

دو تخته 2,540,000
یک تخته 3,080,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,410,000

Gremi () هتل Gremi

دو تخته 2,540,000
یک تخته 3,080,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,410,000

Primavera () هتل Primavera

دو تخته 2,560,000
یک تخته 3,120,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,370,000

Betlem () هتل Betlem

دو تخته 2,560,000
یک تخته 3,120,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,370,000

Toscano () هتل Toscano

دو تخته 2,560,000
یک تخته 3,120,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,370,000

Villa victoria () هتل Villa victoria

دو تخته 2,580,000
یک تخته 3,160,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,440,000

casabella () هتل casabella

دو تخته 2,580,000
یک تخته 3,160,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,440,000

L Plaza () هتل L Plaza(BB)

دو تخته 2,670,000
یک تخته 3,340,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,710,000

Patrioti () هتل Patrioti

دو تخته 2,670,000
یک تخته 3,340,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,710,000

sport time () هتل sport time

دو تخته 2,740,000
یک تخته 3,490,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,560,000

Colombi () هتل Colombi

دو تخته 2,760,000
یک تخته 3,530,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,440,000

vilton () هتل vilton

دو تخته 2,760,000
یک تخته 3,530,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,440,000

Fortune palaca () هتل Fortune palaca

دو تخته 2,910,000
یک تخته 3,830,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,590,000

LM club () هتل LM club

دو تخته 2,910,000
یک تخته 3,830,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,590,000

Green Queen () هتل Green Queen

دو تخته 2,990,000
یک تخته 3,980,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,820,000

Redline () هتل Redline

دو تخته 3,030,000
یک تخته 4,060,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,780,000

Timber () هتل Timber

دو تخته 3,030,000
یک تخته 4,060,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,780,000

Ameri Plaza () هتل Ameri Plaza

دو تخته 3,310,000
یک تخته 4,620,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 3,120,000

Ramada () هتل Ramada

دو تخته 3,310,000
یک تخته 4,620,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 3,120,000

Cron palace () هتل Cron palace

دو تخته 3,310,000
یک تخته 4,540,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 2,930,000

Aqua liberty () هتل Aqua liberty

دو تخته 3,400,000
یک تخته 4,810,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 3,120,000

Astoria Tbilisi () هتل Astoria Tbilisi

دو تخته 3,550,000
یک تخته 4,920,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 3,120,000

Cinty Center () هتل Cinty Center

دو تخته 3,850,000
یک تخته 5,330,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 3,120,000

Holiday Inn () هتل Holiday InnTOP

دو تخته 4,020,000
یک تخته 6,010,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 3,490,000

Biltmore () هتل Biltmore

دو تخته 5,090,000
یک تخته 8,180,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 4,810,000

Radisson BLU () هتل Radisson BLU

دو تخته 5,220,000
یک تخته 8,440,000
کودک 6-2 1,990,000
کودک 12-6 4,840,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور لحظه آخری تفلیس گرجستان پاییز1398 با قیمت ارزان

خدمات تور : 

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- بیمه مسافرتی

- لیدر فارسی زبان

- اقامت در هتل با صبحانه

نکات : 

1- حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد. 

2- نرخ کودک زیر 2 سال 490،000 تومان می باشد.

 

توضیحات

تفلیس از زمان انقلاب رز سال 2003 که دولت پسا شوروی شواردنادزه اخراج شد، راهی طولانی سپری کرده است . زیبایی های ابدی تفلیس از منظره ی دراماتیک در دره ی عمیق رودخانه ی سوئیفت مکتوری  ، معماری زیبا ، صحنه های هنری و فرهنگی پرجنب و جوش و مهمان نوازی گرجی ها ، ابعاد جدیدی به رستوران ها و کافه های قرن 21 اضافه کرده است  که امکانات بهتر و غذاهای لذیذ و اقامتگاه های مجهز تر ازجمله هتل پنج ستاره یا حتی خوابگاه ها ، کافه ها ، باشگاه ها ، پارک ها ، خیابان های وصف ناشدنی ، حمل و نقل مدرن  را در دسترس مسافران قرار داده است .همه ی اینها گرجستان را به کشوری باحال تر و جذاب تر برای سفر و حتی زندگی در کمتر از یک دهه تبدیل کرده است 

برای اطلاعات بیشتر درباره ی کشور گرجستان کلیک کنید