پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 100035 نام تور تور کوالالامپور ویژه تابستان 98 تعداد شب 7 مقصد نهایی ایرلاین ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/08/31 شمسی : 1398/06/09
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
Pacific Express China Town()
هتل Pacific Express China Town
(BB)


تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
55$
100$
28$
75$
Leo Palace()
هتل Leo Palace
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
65$
120$
33$
90$
Metropol()
هتل Metropol
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
65$
120$
33$
90$
Arenaa Star()
هتل Arenaa StarTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
70$
130$
34$
90$
Pacific Express Central Market()
هتل Pacific Express Central Market
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
70$
130$
34$
90$
Flamingo By The Lake()
هتل Flamingo By The Lake
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
85$
160$
40$
90$
Cosmo Hotel()
هتل Cosmo HotelTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
105$
210$
48$
105$
Cosmo Hotel()
هتل Cosmo HotelTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
120$
240$
55$
110$
Travelodge City Centre()
هتل Travelodge City CentreTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
110$
220$
50$
110$
Travelodge bukit bintang()
هتل Travelodge bukit bintangTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
130$
260$
58$
130$
Holiday Inn Express KL()
هتل Holiday Inn Express KL
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
110$
220$
50$
100$
Tamu()
هتل Tamu
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
14$
260$
62$
 
Sunway Putra Hotel()
هتل Sunway Putra Hotel
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
145$
280$
64$
150$
Royal Kuala Lumpur()
هتل Royal Kuala Lumpur
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
140$
280$
62$
165$
Royal Kuala Lumpur()
هتل Royal Kuala Lumpur
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
145$
280$
64$
150$
Seri Pacific ()
هتل Seri Pacific
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
150$
290$
66$
 
Pacific Regency Hotel Suite()
هتل Pacific Regency Hotel Suite
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
15$
290$
66$
160$
Ibis KLCC()
هتل Ibis KLCC
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
155$
300$
68$
155$
VERDANT HILL()
هتل VERDANT HILL
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
165$
320$
72$
165$
Impiana KLCC()
هتل Impiana KLCCTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
175$
340$
77$
175$
Mercure()
هتل MercureTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
175$
340$
77$
165$
ISTANA()
هتل ISTANA
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
200$
390$
86$
190$
Royale Chuln()
هتل Royale Chuln
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
205$
400$
88$
200$
Fraser Residence()
هتل Fraser Residence
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
205$
400$
88$
205$
Fraser Residence()
هتل Fraser Residence
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
210$
410$
90$
210$
Bergaya Times Square()
هتل Bergaya Times Square
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
215$
420$
92$
 
Grand Millennium KL()
هتل Grand Millennium KL
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
230$
450$
99$
250$
Renaissance()
هتل Renaissance
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
245$
480$
104$
245$
Intercontinental()
هتل Intercontinental
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
285$
560$
120$
285$
Sheraon Kuala Lumpur()
هتل Sheraon Kuala Lumpur
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
29$
570$
122$
280$
Westin()
هتل Westin
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
305$
600$
128$
330$
Pavilion()
هتل Pavilion
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
360$
710$
160$
345$
Traders ()
هتل Traders
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
360$
710$
150$
340$
JW Marriott()
هتل JW Marriott
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
370$
730$
155$
350$
EQ Kuala Lumpur()
هتل EQ Kuala Lumpur
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
430$
850$
178$
420$
Ritz Carlton()
هتل Ritz CarltonTOP
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
ارزی
450$
890$
186$
405$
هتل قیمت به تومان

Pacific Express China Town () هتل Pacific Express China Town(BB)

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 55$
یک تخته 100$
کودک 6-2 28$
کودک 12-6 75$

Leo Palace () هتل Leo Palace

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 65$
یک تخته 120$
کودک 6-2 33$
کودک 12-6 90$

Metropol () هتل Metropol

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 65$
یک تخته 120$
کودک 6-2 33$
کودک 12-6 90$

Arenaa Star () هتل Arenaa StarTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 70$
یک تخته 130$
کودک 6-2 34$
کودک 12-6 90$

Pacific Express Central Market () هتل Pacific Express Central Market

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 70$
یک تخته 130$
کودک 6-2 34$
کودک 12-6 90$

Flamingo By The Lake () هتل Flamingo By The Lake

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 85$
یک تخته 160$
کودک 6-2 40$
کودک 12-6 90$

Cosmo Hotel () هتل Cosmo HotelTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 105$
یک تخته 210$
کودک 6-2 48$
کودک 12-6 105$

Cosmo Hotel () هتل Cosmo HotelTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 120$
یک تخته 240$
کودک 6-2 55$
کودک 12-6 110$

Travelodge City Centre () هتل Travelodge City CentreTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 110$
یک تخته 220$
کودک 6-2 50$
کودک 12-6 110$

Travelodge bukit bintang () هتل Travelodge bukit bintangTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 130$
یک تخته 260$
کودک 6-2 58$
کودک 12-6 130$

Holiday Inn Express KL () هتل Holiday Inn Express KL

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 110$
یک تخته 220$
کودک 6-2 50$
کودک 12-6 100$

Tamu () هتل Tamu

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 14$
یک تخته 260$
کودک 6-2 62$
کودک 12-6 -

Sunway Putra Hotel () هتل Sunway Putra Hotel

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 145$
یک تخته 280$
کودک 6-2 64$
کودک 12-6 150$

Royal Kuala Lumpur () هتل Royal Kuala Lumpur

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 140$
یک تخته 280$
کودک 6-2 62$
کودک 12-6 165$

Royal Kuala Lumpur () هتل Royal Kuala Lumpur

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 145$
یک تخته 280$
کودک 6-2 64$
کودک 12-6 150$

Seri Pacific () هتل Seri Pacific

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 150$
یک تخته 290$
کودک 6-2 66$
کودک 12-6 -

Pacific Regency Hotel Suite () هتل Pacific Regency Hotel Suite

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 15$
یک تخته 290$
کودک 6-2 66$
کودک 12-6 160$

Ibis KLCC () هتل Ibis KLCC

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 155$
یک تخته 300$
کودک 6-2 68$
کودک 12-6 155$

VERDANT HILL () هتل VERDANT HILL

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 165$
یک تخته 320$
کودک 6-2 72$
کودک 12-6 165$

Impiana KLCC () هتل Impiana KLCCTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 175$
یک تخته 340$
کودک 6-2 77$
کودک 12-6 175$

Mercure () هتل MercureTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 175$
یک تخته 340$
کودک 6-2 77$
کودک 12-6 165$

ISTANA () هتل ISTANA

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 200$
یک تخته 390$
کودک 6-2 86$
کودک 12-6 190$

Royale Chuln () هتل Royale Chuln

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 205$
یک تخته 400$
کودک 6-2 88$
کودک 12-6 200$

Fraser Residence () هتل Fraser Residence

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 205$
یک تخته 400$
کودک 6-2 88$
کودک 12-6 205$

Fraser Residence () هتل Fraser Residence

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 210$
یک تخته 410$
کودک 6-2 90$
کودک 12-6 210$

Bergaya Times Square () هتل Bergaya Times Square

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 215$
یک تخته 420$
کودک 6-2 92$
کودک 12-6 -

Grand Millennium KL () هتل Grand Millennium KL

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 230$
یک تخته 450$
کودک 6-2 99$
کودک 12-6 250$

Renaissance () هتل Renaissance

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 245$
یک تخته 480$
کودک 6-2 104$
کودک 12-6 245$

Intercontinental () هتل Intercontinental

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 285$
یک تخته 560$
کودک 6-2 120$
کودک 12-6 285$

Sheraon Kuala Lumpur () هتل Sheraon Kuala Lumpur

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 29$
یک تخته 570$
کودک 6-2 122$
کودک 12-6 280$

Westin () هتل Westin

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 305$
یک تخته 600$
کودک 6-2 128$
کودک 12-6 330$

Pavilion () هتل Pavilion

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 360$
یک تخته 710$
کودک 6-2 160$
کودک 12-6 345$

Traders () هتل Traders

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 360$
یک تخته 710$
کودک 6-2 150$
کودک 12-6 340$

JW Marriott () هتل JW Marriott

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 370$
یک تخته 730$
کودک 6-2 155$
کودک 12-6 350$

EQ Kuala Lumpur () هتل EQ Kuala Lumpur

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 430$
یک تخته 850$
کودک 6-2 178$
کودک 12-6 420$

Ritz Carlton () هتل Ritz CarltonTOP

دو تخته تماس بگیرید
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
دو تخته 450$
یک تخته 890$
کودک 6-2 186$
کودک 12-6 405$
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر فارسی زبان -
برنامه سفر

تور کوالالامپور ویژه تابستان 98

7شب و 8 روز

هزینه پرواز به نرخ پکیج های اضافه می شود.

خدمات تور:

7 شب اقامت در هتل کوالالامپور با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی رایگان برای پرواز های ماهان ایر و ایر آسیا

گشت نیم روزی بدون ناهار

راهنمای فارسی زبان در تور ها

سیم کارت برای هر اتاق یک عدد

نکات:

نرخ پکیج فوق بصورت پکیج کامل 7 شب و هر نفر به دلار آمریکا بوده و همچنین قیمت شب های اضافه بصورت هر شب هر نفر می باشد.( نرخ شب اضافه فقط به منظور اضافه کردن به پکیج است و برای کم کردن از پکیج نمی باشد.

با توجه به شرایط پیش بینی شده پکیج ها امکان تغییر قیمت را دارند.

ترانسفر جهت پرواز های غیر از ماهان با تعداد کمتر از 6 نفر 50 دلار توتال و بالای شش نفری بدون شارژ میباشد.

اتاق سه تخته به صورت یک اتاق دو تخته همراه با یک تخت اضافه می باشد.

کنسل نمودن هر رزرو تا سه روز قبل از ورود مسافر منوط به قوانین هتل و فصل دارای شارژ خواهد بود.

پرداخت مالیات توریست کشور مالزی طبق قوانین و مقررات وزارت توریست برای هتل های 4 ستاره مبلغ 10 رینگیت هر اتاق هر شب برای هتل های 5 ستاره مبلغ 20ینگ هر اتاق هر شب به عهده ی مسافر ودر بدو ورود به هتل می باشد.

هزینه ی بیعانه هتل در بدو ورود به مسافر دریافت خواهد شد و به هنگام خروج پس از احتساب سرویس ها خدماتی که مسافر خارج از پکیج از هتل دریافت کرده عودت داده می شود، آژانس هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد.

در صورتی که مسافر با پاسپورت غیر ایرانی میافرت می کند به مبلغ فوق 30 دلار اضافه می نمایید.