پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 100025 نام تور تور آنتالیا ترکیه زمستان 98 تعداد شب 6 مقصد نهایی ایرلاین سان اکسپرس وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/02/08 شمسی : 1398/11/19 روزهای حرکت جمعه
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
CENDER HOTEL()
هتل CENDER HOTEL
(ALL )


3,690,000
4,410,000
2,390,000
3,090,000
Laren family lara()
هتل  Laren family lara
(ALL )


3,790,000
4,450,000
2,390,000
3,130,000
GRAND PARK LARA()
هتل GRAND PARK LARA
(UALL )


4,290,000
5,370,000
2,390,000
3,390,000
Miracle resort()
هتل Miracle resort
(UALL )


4,590,000
5,640,000
2,390,000
3,540,000
Asteria kremlin()
هتل Asteria kremlin
(UALL )


4,590,000
5,850,000
2,390,000
3,540,000
Aska lara hotel ()
هتل Aska lara hotel
(ALL )


4,590,000
5,680,000
2,390,000
3,500,000
Adalya elite lara()
هتل Adalya elite lara
(UALL )


4,590,000
5,640,000
2,390,000
3,540,000
RIXOS DOWN TOWN()
هتل RIXOS DOWN TOWN
(ALL )


4,890,000
6,330,000
2,390,000
3,690,000
Granda avsallar()
هتل Granda avsallar
(UALL )


4,890,000
6,090,000
2,390,000
3,690,000
KAYA BELEK()
هتل KAYA BELEK
(ALL )


5,190,000
6,540,000
2,390,000
3,840,000
GRANADA LUXURY()
هتل GRANADA LUXURY
(UALL )


5,190,000
6,540,000
2,390,000
3,840,000
RIXOS SUNGATE()
هتل RIXOS SUNGATE
(ALL )


5,490,000
6,990,000
2,390,000
3,990,000
SUSESI RESORT()
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


5,790,000
7,440,000
2,390,000
4,140,000
RIXOS LEGEND()
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


5,790,000
7,440,000
2,390,000
4,140,000
Ramada plaza()
هتل Ramada plaza
(UALL )


5,790,000
7,440,000
2,390,000
4,140,000
ELa quality()
هتل ELa quality
(UALL )


5,790,000
7,440,000
2,390,000
4,140,000
DELPHIN IMPERIAL()
هتل DELPHIN IMPERIAL
(UALL )


5,990,000
7,760,000
2,390,000
4,220,000
TITANIC DELUXE BELEK()
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


6,090,000
7,890,000
2,390,000
4,290,000
CORNELIA DELUXE()
هتل CORNELIA DELUXE
(UALL )


6,090,000
7,890,000
2,390,000
4,290,000
ROYAL HOLIDAY PALACE()
هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
(UALL )


6,090,000
7,890,000
2,390,000
4,290,000
ROYAL SEGINUS()
هتل ROYAL SEGINUS
(UALL )


6,090,000
7,890,000
2,390,000
4,290,000
SUENO DELUXE()
هتل SUENO DELUXE
(UALL )


6,090,000
7,890,000
2,390,000
4,290,000
Selectum luxury()
هتل Selectum luxury
(UALL )


6,090,000
8,250,000
2,390,000
4,290,000
RIXOS PREMIUM()
هتل RIXOS PREMIUM
(UALL )


6,690,000
8,790,000
2,390,000
4,590,000
Titanic mardan palace()
هتل Titanic mardan palace
(UALL )


7,290,000
9,690,000
2,390,000
4,890,000
Selectum luxury()
هتل Selectum luxury
(UALL )


7,550,000
10,520,000
2,390,000
5,075,000
KAYA PALAZO()
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


7,590,000
10,140,000
2,390,000
5,040,000
CALISTA LUXURY()
هتل CALISTA LUXURY
(UALL )


7,590,000
10,140,000
2,390,000
5,040,000
SUSESI RESORT()
هتل SUSESI RESORT
(UALL )


7,815,000
10,425,000
2,390,000
5,210,000
RIXOS LEGEND()
هتل RIXOS LEGEND
(UALL )


7,880,000
10,520,000
2,390,000
5,240,000
CALISTA LUXURY()
هتل CALISTA LUXURY
(UALL )


8,015,000
10,720,000
2,390,000
5,310,000
TITANIC DELUXE BELEK()
هتل TITANIC DELUXE BELEK
(UALL )


8,210,000
11,015,000
2,390,000
5,405,000
KAYA PALAZO()
هتل KAYA PALAZO
(UALL )


8,540,000
11,510,000
2,390,000
5,570,000
هتل قیمت به تومان

CENDER HOTEL () هتل CENDER HOTEL(ALL )

دو تخته 3,690,000
یک تخته 4,410,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,090,000

Laren family lara () هتل  Laren family lara(ALL )

دو تخته 3,790,000
یک تخته 4,450,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,130,000

GRAND PARK LARA () هتل GRAND PARK LARA(UALL )

دو تخته 4,290,000
یک تخته 5,370,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,390,000

Miracle resort () هتل Miracle resort(UALL )

دو تخته 4,590,000
یک تخته 5,640,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,540,000

Asteria kremlin () هتل Asteria kremlin(UALL )

دو تخته 4,590,000
یک تخته 5,850,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,540,000

Aska lara hotel () هتل Aska lara hotel (ALL )

دو تخته 4,590,000
یک تخته 5,680,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,500,000

Adalya elite lara () هتل Adalya elite lara(UALL )

دو تخته 4,590,000
یک تخته 5,640,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,540,000

RIXOS DOWN TOWN () هتل RIXOS DOWN TOWN(ALL )

دو تخته 4,890,000
یک تخته 6,330,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,690,000

Granda avsallar () هتل Granda avsallar(UALL )

دو تخته 4,890,000
یک تخته 6,090,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,690,000

KAYA BELEK () هتل KAYA BELEK(ALL )

دو تخته 5,190,000
یک تخته 6,540,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,840,000

GRANADA LUXURY () هتل GRANADA LUXURY(UALL )

دو تخته 5,190,000
یک تخته 6,540,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,840,000

RIXOS SUNGATE () هتل RIXOS SUNGATE(ALL )

دو تخته 5,490,000
یک تخته 6,990,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 3,990,000

SUSESI RESORT () هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 5,790,000
یک تخته 7,440,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,140,000

RIXOS LEGEND () هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 5,790,000
یک تخته 7,440,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,140,000

Ramada plaza () هتل Ramada plaza(UALL )

دو تخته 5,790,000
یک تخته 7,440,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,140,000

ELa quality () هتل ELa quality(UALL )

دو تخته 5,790,000
یک تخته 7,440,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,140,000

DELPHIN IMPERIAL () هتل DELPHIN IMPERIAL(UALL )

دو تخته 5,990,000
یک تخته 7,760,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,220,000

TITANIC DELUXE BELEK () هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 6,090,000
یک تخته 7,890,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,290,000

CORNELIA DELUXE () هتل CORNELIA DELUXE(UALL )

دو تخته 6,090,000
یک تخته 7,890,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,290,000

ROYAL HOLIDAY PALACE () هتل ROYAL HOLIDAY PALACE(UALL )

دو تخته 6,090,000
یک تخته 7,890,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,290,000

ROYAL SEGINUS () هتل ROYAL SEGINUS(UALL )

دو تخته 6,090,000
یک تخته 7,890,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,290,000

SUENO DELUXE () هتل SUENO DELUXE(UALL )

دو تخته 6,090,000
یک تخته 7,890,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,290,000

Selectum luxury () هتل Selectum luxury(UALL )

دو تخته 6,090,000
یک تخته 8,250,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,290,000

RIXOS PREMIUM () هتل RIXOS PREMIUM(UALL )

دو تخته 6,690,000
یک تخته 8,790,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,590,000

Titanic mardan palace () هتل Titanic mardan palace(UALL )

دو تخته 7,290,000
یک تخته 9,690,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 4,890,000

Selectum luxury () هتل Selectum luxury(UALL )

دو تخته 7,550,000
یک تخته 10,520,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,075,000

KAYA PALAZO () هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 7,590,000
یک تخته 10,140,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,040,000

CALISTA LUXURY () هتل CALISTA LUXURY(UALL )

دو تخته 7,590,000
یک تخته 10,140,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,040,000

SUSESI RESORT () هتل SUSESI RESORT(UALL )

دو تخته 7,815,000
یک تخته 10,425,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,210,000

RIXOS LEGEND () هتل RIXOS LEGEND(UALL )

دو تخته 7,880,000
یک تخته 10,520,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,240,000

CALISTA LUXURY () هتل CALISTA LUXURY(UALL )

دو تخته 8,015,000
یک تخته 10,720,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,310,000

TITANIC DELUXE BELEK () هتل TITANIC DELUXE BELEK(UALL )

دو تخته 8,210,000
یک تخته 11,015,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,405,000

KAYA PALAZO () هتل KAYA PALAZO(UALL )

دو تخته 8,540,000
یک تخته 11,510,000
کودک 6-2 2,390,000
کودک 12-6 5,570,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر ترانسفر فرودگاهی / لیدر فارسی زبان/بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه ، ناهار، شام
برنامه سفر

تور لحظه آخری آنتالیا ترکیه زمستان 98 با قیمت ارزان

حرکت هر هفته پنجشنبه، جمعه، شنبه 

مدت زمان : 6 شب و 7 روز

با پرواز سان اکسپرس و ترانسفر فرودگاهی

خدمات :

6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی 

نکات مهم : 

نرخ کودک زیر 2 سال : 400/000  تومان می باشد.

مقدار بار مجاز 30 کیلوگرم است 

کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد 

حداقل اعتبار 6 ماه می باشد