تور تور گرجستان

تور تفلیس . باتومی

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100036 نام تور تور تفلیس . باتومی تعداد شب 7 مقصد نهایی تفلیس+باتومی ایرلاین قشم ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/09/30 شمسی : 1398/07/08 روزهای حرکت شنبه / سه شنبه /
گالری
تفلیس
باتومی
تفلیس
باتومی
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Polo /Oscar(تفلیس+باتومی)
هتل Polo /Oscar
2,500,000
2,995,000
1,700,000
2,450,000
Like/Oscar(تفلیس+باتومی)
هتل Like/Oscar
2,600,000
3,325,000
1,700,000
2,510,000
Sm/ mari(تفلیس+باتومی)
هتل Sm/ mari
2,830,000
3,530,000
1,700,000
2,575,000
Green pont/Grand georgian(تفلیس+باتومی)
هتل Green pont/Grand georgian
3,110,000
4,175,000
1,700,000
2,610,000
Sky georgia/Grand Georgian(تفلیس+باتومی)
هتل Sky georgia/Grand Georgian
3,110,000
4,175,000
1,700,000
2,610,000
Horizont/Grand georgian(تفلیس+باتومی)
هتل Horizont/Grand georgian
3,530,000
4,920,000
1,700,000
2,920,000
Horizont/Grand Georgian palace(تفلیس+باتومی)
هتل Horizont/Grand Georgian palace
3,900,000
5,620,000
1,700,000
2,950,000
Colombi/Sputnik(تفلیس+باتومی)
هتل Colombi/Sputnik
4,110,000
6,095,000
1,700,000
3,410,000
Primavera/Spuik(تفلیس+باتومی)
هتل Primavera/Spuik
4,110,000
6,095,000
1,700,000
3,410,000
LM club/Spuik(تفلیس+باتومی)
هتل LM club/Spuik
4,220,000
6,320,000
1,700,000
3,420,000
Best Western/Legacy(تفلیس+باتومی)
هتل Best Western/Legacy
4,590,000
7,020,000
1,700,000
4,020,000
Colombi/Sputnik(تفلیس+باتومی)
هتل Colombi/Sputnik
6,300,000
8,700,000
3,290,000
4,900,000
Primavera/Spuik(تفلیس+باتومی)
هتل Primavera/Spuik
6,300,000
8,700,000
3,290,000
4,900,000
LM club/Spuik(تفلیس+باتومی)
هتل LM club/Spuik
6,390,000
8,810,000
3,290,000
4,900,000
Radius/Spuik(تفلیس+باتومی)
هتل Radius/Spuik
7,115,000
10,300,000
3,290,000
5,690,000
Biltmore/Sky Tower(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/Sky Tower
7,795,000
13,150,000
1,700,000
6,290,000
Biltmore/Euphoria(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/Euphoria
7,890,000
13,590,000
1,700,000
6,850,000
Biltmore/intourist(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/intourist
7,890,000
13,590,000
1,700,000
6,850,000
Holiday inn/Best western(تفلیس+باتومی)
هتل Holiday inn/Best western
8,390,000
13,090,000
3,290,000
6,310,000
Biltmore/Radisson blu(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/Radisson blu
8,890,000
14,420,000
1,700,000
7,630,000
Biltmore/Sky Tower(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/Sky Tower
9,390,000
15,300,000
3,290,000
8,090,000
Biltmore/Euphoria(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/Euphoria
9,450,000
15,400,000
3,290,000
8,990,000
Biltmore/intourist(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/intourist
9,450,000
15,400,000
3,290,000
8,990,000
Radisson blu/Radisson blu(تفلیس+باتومی)
هتل Radisson blu/Radisson blu
9,650,000
15,950,000
1,700,000
7,220,000
Radisson blu/Radisson blu(تفلیس+باتومی)
هتل Radisson blu/Radisson blu
11,190,000
17,990,000
3,290,000
9,190,000
Biltmore/Radisson blu(تفلیس+باتومی)
هتل Biltmore/Radisson blu
11,320,000
17,950,000
3,290,000
9,450,000
هتل قیمت به تومان

Polo /Oscar (تفلیس+باتومی) هتل Polo /Oscar

دو تخته 2,500,000
یک تخته 2,995,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,450,000

Like/Oscar (تفلیس+باتومی) هتل Like/Oscar

دو تخته 2,600,000
یک تخته 3,325,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,510,000

Sm/ mari (تفلیس+باتومی) هتل Sm/ mari

دو تخته 2,830,000
یک تخته 3,530,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,575,000

Green pont/Grand georgian (تفلیس+باتومی) هتل Green pont/Grand georgian

دو تخته 3,110,000
یک تخته 4,175,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,610,000

Sky georgia/Grand Georgian (تفلیس+باتومی) هتل Sky georgia/Grand Georgian

دو تخته 3,110,000
یک تخته 4,175,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,610,000

Horizont/Grand georgian (تفلیس+باتومی) هتل Horizont/Grand georgian

دو تخته 3,530,000
یک تخته 4,920,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,920,000

Horizont/Grand Georgian palace (تفلیس+باتومی) هتل Horizont/Grand Georgian palace

دو تخته 3,900,000
یک تخته 5,620,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 2,950,000

Colombi/Sputnik (تفلیس+باتومی) هتل Colombi/Sputnik

دو تخته 4,110,000
یک تخته 6,095,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 3,410,000

Primavera/Spuik (تفلیس+باتومی) هتل Primavera/Spuik

دو تخته 4,110,000
یک تخته 6,095,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 3,410,000

LM club/Spuik (تفلیس+باتومی) هتل LM club/Spuik

دو تخته 4,220,000
یک تخته 6,320,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 3,420,000

Best Western/Legacy (تفلیس+باتومی) هتل Best Western/Legacy

دو تخته 4,590,000
یک تخته 7,020,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 4,020,000

Colombi/Sputnik (تفلیس+باتومی) هتل Colombi/Sputnik

دو تخته 6,300,000
یک تخته 8,700,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 4,900,000

Primavera/Spuik (تفلیس+باتومی) هتل Primavera/Spuik

دو تخته 6,300,000
یک تخته 8,700,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 4,900,000

LM club/Spuik (تفلیس+باتومی) هتل LM club/Spuik

دو تخته 6,390,000
یک تخته 8,810,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 4,900,000

Radius/Spuik (تفلیس+باتومی) هتل Radius/Spuik

دو تخته 7,115,000
یک تخته 10,300,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 5,690,000

Biltmore/Sky Tower (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/Sky Tower

دو تخته 7,795,000
یک تخته 13,150,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 6,290,000

Biltmore/Euphoria (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/Euphoria

دو تخته 7,890,000
یک تخته 13,590,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 6,850,000

Biltmore/intourist (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/intourist

دو تخته 7,890,000
یک تخته 13,590,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 6,850,000

Holiday inn/Best western (تفلیس+باتومی) هتل Holiday inn/Best western

دو تخته 8,390,000
یک تخته 13,090,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 6,310,000

Biltmore/Radisson blu (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/Radisson blu

دو تخته 8,890,000
یک تخته 14,420,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 7,630,000

Biltmore/Sky Tower (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/Sky Tower

دو تخته 9,390,000
یک تخته 15,300,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 8,090,000

Biltmore/Euphoria (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/Euphoria

دو تخته 9,450,000
یک تخته 15,400,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 8,990,000

Biltmore/intourist (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/intourist

دو تخته 9,450,000
یک تخته 15,400,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 8,990,000

Radisson blu/Radisson blu (تفلیس+باتومی) هتل Radisson blu/Radisson blu

دو تخته 9,650,000
یک تخته 15,950,000
کودک 6-2 1,700,000
کودک 12-6 7,220,000

Radisson blu/Radisson blu (تفلیس+باتومی) هتل Radisson blu/Radisson blu

دو تخته 11,190,000
یک تخته 17,990,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 9,190,000

Biltmore/Radisson blu (تفلیس+باتومی) هتل Biltmore/Radisson blu

دو تخته 11,320,000
یک تخته 17,950,000
کودک 6-2 3,290,000
کودک 12-6 9,450,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر فارسی زبان
برنامه سفر

تور تفلیس.باتومی ویژه مرداد ماه 1398 

خدمات تور : 

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- بیمه مسافرتی

- لیدر فارسی زبان

- اقامت در هتل با صبحانه

نکات : 

1- حداقل اعتبار پاسپورت از تاریخ خروج مسافر 6 ماه می باشد. 

2- نرخ کودک زیر 2 سال 390،000 تومان می باشد.

3- در صورت درخواست ترانسفربین تفلیس و باتومی برای کودکان زیر 6 سال 350.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می شود

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*