تور تور ترکیه

تور کوش آداسی ویژه خرداد 98

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 100033 نام تور تور کوش آداسی ویژه خرداد 98 تعداد شب 6 مقصد نهایی کوش آداسی ایرلاین اطلس جت وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/06/08 شمسی : 1398/03/18
گالری
کوش آداسی
کوش آداسی1
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Surtel Hotel(کوش آداسی)
هتل Surtel Hotel
(BB)


4,250,000
4,850,000
2,900,000
3,650,000
Dabaklar Hotel(کوش آداسی)
هتل Dabaklar Hotel
(HB)


5,070,000
6,090,000
3,900,000
4,060,000
Grand Hotel Kurdoglo(کوش آداسی)
هتل Grand Hotel Kurdoglo
(HB)


5,070,000
6,090,000
3,900,000
4,060,000
Belmare Hotel(کوش آداسی)
هتل Belmare Hotel
(ALL )


5,750,000
7,100,000
3,900,000
4,400,000
The panorama Hill(کوش آداسی)
هتل  The panorama Hill
(ALL )


5,820,000
7,200,000
3,900,000
4,400,000
The panorama Hill(کوش آداسی)
هتل  The panorama Hill
(ALL )


6,050,000
7,550,000
3,900,000
4,540,000
SUHAN 360(کوش آداسی)
هتل SUHAN 360
(UALL )


6,460,000
8,220,000
3,900,000
4,700,000
Labranda Ephesus princess(کوش آداسی)
هتل Labranda Ephesus princess
(ALL )


6,480,000
8,750,000
3,900,000
4,930,000
Landonia Hotel Adakule(کوش آداسی)
هتل Landonia Hotel Adakule
(ALL )


6,540,000
8,350,000
3,900,000
4,740,000
Le Bleu Hotel & Resort(کوش آداسی)
هتل Le Bleu Hotel & Resort
(UALL )


7,020,000
9,010,000
3,900,000
5,040,000
Fantasia de luxe(کوش آداسی)
هتل Fantasia de luxe
(ALL )


7,020,000
9,000,000
3,900,000
5,040,000
Le Bleu Hotel & Resort(کوش آداسی)
هتل Le Bleu Hotel & Resort
(UALL )


7,150,000
9,220,000
3,900,000
5,090,000
Aria Claros Beach Spa (کوش آداسی)
هتل Aria Claros Beach Spa
(ALL )


7,520,000
9,780,000
3,900,000
5,280,000
Ramada Resort (کوش آداسی)
هتل Ramada Resort
(ALL )


7,550,000
9,790,000
3,900,000
5,300,000
PALM WINGS(کوش آداسی)
هتل PALM WINGS
(UALL )


7,760,000
10,270,000
3,900,000
5,250,000
TUSAN BEACH(کوش آداسی)
هتل TUSAN BEACH
(ALL )


7,840,000
10,250,000
3,900,000
5,430,000
Ramada Resort (کوش آداسی)
هتل Ramada Resort
(ALL )


7,850,000
10,250,000
3,900,000
5,450,000
Le Bleu Hotel & Resort(کوش آداسی)
هتل Le Bleu Hotel & Resort
(UALL )


7,990,000
10,480,000
3,900,000
5,220,000
TUSAN BEACH(کوش آداسی)
هتل TUSAN BEACH
(ALL )


8,030,000
10,530,000
3,900,000
5,530,000
CHARISMA(کوش آداسی)
هتل CHARISMA
(ALL )


8,070,000
10,590,000
3,900,000
5,560,000
Aria Claros Beach Spa (کوش آداسی)
هتل Aria Claros Beach Spa
(ALL )


8,150,000
10,720,000
3,900,000
5,590,000
PINE BAY HOLIDAY RESORt(کوش آداسی)
هتل PINE BAY HOLIDAY RESORt
(ALL )


8,460,000
11,540,000
3,900,000
5,900,000
Aria Claros Beach Spa (کوش آداسی)
هتل Aria Claros Beach Spa
(ALL )


8,590,000
12,780,000
3,900,000
5,800,000
PINE BAY HOLIDAY RESORt(کوش آداسی)
هتل PINE BAY HOLIDAY RESORt
(ALL )


8,720,000
11,940,000
3,900,000
6,030,000
AQUA FANTASIA(کوش آداسی)
هتل AQUA FANTASIA
(ALL )


9,090,000
11,970,000
3,900,000
6,220,000
Sunis Efrs Royal Resort(کوش آداسی)
هتل Sunis Efrs Royal Resort
(UALL )


10,970,000
14,780,000
3,900,000
7,150,000
Sunis Efrs Royal Resort(کوش آداسی)
هتل Sunis Efrs Royal Resort
(UALL )


11,280,000
15,250,000
3,900,000
7,300,000
Sunis Efrs Royal Resort(کوش آداسی)
هتل Sunis Efrs Royal Resort
(UALL )


11,590,000
15,720,000
3,900,000
7,460,000
هتل قیمت به تومان

Surtel Hotel (کوش آداسی) هتل Surtel Hotel(BB)

دو تخته 4,250,000
یک تخته 4,850,000
کودک 6-2 2,900,000
کودک 12-6 3,650,000

Dabaklar Hotel (کوش آداسی) هتل Dabaklar Hotel(HB)

دو تخته 5,070,000
یک تخته 6,090,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,060,000

Grand Hotel Kurdoglo (کوش آداسی) هتل Grand Hotel Kurdoglo(HB)

دو تخته 5,070,000
یک تخته 6,090,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,060,000

Belmare Hotel (کوش آداسی) هتل Belmare Hotel(ALL )

دو تخته 5,750,000
یک تخته 7,100,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,400,000

The panorama Hill (کوش آداسی) هتل  The panorama Hill(ALL )

دو تخته 5,820,000
یک تخته 7,200,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,400,000

The panorama Hill (کوش آداسی) هتل  The panorama Hill(ALL )

دو تخته 6,050,000
یک تخته 7,550,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,540,000

SUHAN 360 (کوش آداسی) هتل SUHAN 360(UALL )

دو تخته 6,460,000
یک تخته 8,220,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,700,000

Labranda Ephesus princess (کوش آداسی) هتل Labranda Ephesus princess(ALL )

دو تخته 6,480,000
یک تخته 8,750,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,930,000

Landonia Hotel Adakule (کوش آداسی) هتل Landonia Hotel Adakule(ALL )

دو تخته 6,540,000
یک تخته 8,350,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 4,740,000

Le Bleu Hotel & Resort (کوش آداسی) هتل Le Bleu Hotel & Resort(UALL )

دو تخته 7,020,000
یک تخته 9,010,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,040,000

Fantasia de luxe (کوش آداسی) هتل Fantasia de luxe(ALL )

دو تخته 7,020,000
یک تخته 9,000,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,040,000

Le Bleu Hotel & Resort (کوش آداسی) هتل Le Bleu Hotel & Resort(UALL )

دو تخته 7,150,000
یک تخته 9,220,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,090,000

Aria Claros Beach Spa (کوش آداسی) هتل Aria Claros Beach Spa (ALL )

دو تخته 7,520,000
یک تخته 9,780,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,280,000

Ramada Resort (کوش آداسی) هتل Ramada Resort (ALL )

دو تخته 7,550,000
یک تخته 9,790,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,300,000

PALM WINGS (کوش آداسی) هتل PALM WINGS(UALL )

دو تخته 7,760,000
یک تخته 10,270,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,250,000

TUSAN BEACH (کوش آداسی) هتل TUSAN BEACH(ALL )

دو تخته 7,840,000
یک تخته 10,250,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,430,000

Ramada Resort (کوش آداسی) هتل Ramada Resort (ALL )

دو تخته 7,850,000
یک تخته 10,250,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,450,000

Le Bleu Hotel & Resort (کوش آداسی) هتل Le Bleu Hotel & Resort(UALL )

دو تخته 7,990,000
یک تخته 10,480,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,220,000

TUSAN BEACH (کوش آداسی) هتل TUSAN BEACH(ALL )

دو تخته 8,030,000
یک تخته 10,530,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,530,000

CHARISMA (کوش آداسی) هتل CHARISMA(ALL )

دو تخته 8,070,000
یک تخته 10,590,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,560,000

Aria Claros Beach Spa (کوش آداسی) هتل Aria Claros Beach Spa (ALL )

دو تخته 8,150,000
یک تخته 10,720,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,590,000

PINE BAY HOLIDAY RESORt (کوش آداسی) هتل PINE BAY HOLIDAY RESORt(ALL )

دو تخته 8,460,000
یک تخته 11,540,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,900,000

Aria Claros Beach Spa (کوش آداسی) هتل Aria Claros Beach Spa (ALL )

دو تخته 8,590,000
یک تخته 12,780,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 5,800,000

PINE BAY HOLIDAY RESORt (کوش آداسی) هتل PINE BAY HOLIDAY RESORt(ALL )

دو تخته 8,720,000
یک تخته 11,940,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 6,030,000

AQUA FANTASIA (کوش آداسی) هتل AQUA FANTASIA(ALL )

دو تخته 9,090,000
یک تخته 11,970,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 6,220,000

Sunis Efrs Royal Resort (کوش آداسی) هتل Sunis Efrs Royal Resort(UALL )

دو تخته 10,970,000
یک تخته 14,780,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 7,150,000

Sunis Efrs Royal Resort (کوش آداسی) هتل Sunis Efrs Royal Resort(UALL )

دو تخته 11,280,000
یک تخته 15,250,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 7,300,000

Sunis Efrs Royal Resort (کوش آداسی) هتل Sunis Efrs Royal Resort(UALL )

دو تخته 11,590,000
یک تخته 15,720,000
کودک 6-2 3,900,000
کودک 12-6 7,460,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر لیدر فارسی زبان
برنامه سفر

تور کوش آداسی ویژه خرداد ماه 98

6 شب و 7 روز اقامت 

روز های حرکت:

16 و 18 خرداد ماه 

ساعت رفت: 05:15

ساعت برگشت: 23:59

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - یک گشت شهری - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان 

مدارک لازم:

مدرک شناسایی معتبر- گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار 

توضیحات:

نرخ نوزاد زیر 2 سال 400.000 تومان

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*