اطلاعات مفید راهنمای سفر به شهرها و کشورهای جهان

شهر وان ، نزدیکترین شهر ترکیه به ایران